תנאי שימוש באתר

גרסא 1.0 תאריך 28.08.2016

מסמך זה מגדיר את תנאי השימוש באתר, אשר מופעל על ידי החברה. האתר הינו פלטפורמה מקוונת להלוואות שיתופיות, אשר מאפשרת יצירת התקשרויות בין מלווים ללווים, בשוק הפרטי בישראל. השימוש באתר, לרבות במערכת ובשירותים המוצעים באמצעותם, כפופים לתנאי שימוש אלו, אשר ביחד עם יתר ההצהרות, האישורים והמסמכים המאושרים על ידי המשתמשים, מהווים הסכם בין החברה לבין המשתמש ואת הבסיס המשפטי לזכויות וחובות המשתמשים והחברה, והם חלים על כל משתמש, מכל מין וסוג שהוא באתר, על כל חלקיו. על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש במלואם ובעיון, לפני תחילת כל שימוש באתר, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש במלואם. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש, עליו להפסיק את השימוש באתר. 1. הגדרות במסמך זה לרבות במבוא, יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם:

 1. "תנאי שימוש": התנאים המפורטים במסמך זה וכפי שיעודכן מעת לעת.
 2. "האתר": אתר האינטרנט בכתובת payment-pay.co.il, המופעל והמנוהל על ידי החברה, על כל חלקיו ורכיביו (לרבות חלקים, רכיבים או תכנים של האתר המצויים או מאוחסנים במיקומי רשת אחרים או בשרתים ומערכות מחשב של החברה או שנשכרו על ידי החברה), לרבות כל יישומון (אפליקציה) שהחברה תציע להורדה למכשירים ניידים. השימוש במונח זה כולל גם את כל התכנים הנכללים או המוצגים מעת לעת באתר, וכן כל תוכנה, קוד מחשב או הכלולים באתר או משמשים להפעלתו ולגישה אליו, ולרבות חלקים, רכיבים ותכונות הנגישים או המופעלים באמצעות מכשירים ניידים.
 3. "המערכת": פלטפורמה מקוונת להלוואות שיתופיות, אשר מאפשרת יצירת התקשרויות בין מלווים ללווים בישראל. במילים אחרות, המערכת משמשת כאמצעי לתיווך בין מלווים ללווים, לצורך קשירת וביצוע עסקאות של הלוואות, ומספקת אמצעי לתפעול של עסקאות שנקשרו בין מלווים ללווים.
 4. "האפליקציה": כל יישומון אשר יאפשר גישה למערכת או לחלקים ממנה.
 5. "מסמכי ההתקשרות": כלל המסמכים המתארים את התנאים, ההסכמות, הזכויות וההתחייבויות של החברה והמשתמשים, אשר אושרו על ידי המשתמש באופן אלקטרוני. מסמכי ההתקשרות כוללים את ההתקשרות שבין החברה לבין משתמש, וכן את ההתקשרות שבין מלווים לבין לווים, לרבות תנאי שימוש אלה, הסכמי הלוואה על נספחיהם, הצהרות ואישורי מלווים ולווים, יפויי כוח, ויתור סודיות וכד'.
 6. "החברה": פיימנט טכנלוכגיות פיננסיות בע"מ ח.פ. 515166544.
 7. "משתמש": כל מי שעושה שימוש באתר לרבות גלישה, צפייה, הזנת פרטים וכד'.
 8. "משקיע" או "מלווה": מי שנרשם באתר כמלווה ומציע ומעמיד הלוואות ללווים באמצעות המערכת. מובהר כי בתנאי שימוש אלה וכן באתר ובמסמכי ההלוואות נעשה שימוש הן במונח "משקיע" והן במונח "מלווה", אולם אין לייחס לשימוש בשני מונחים אלה כל משמעות. ההשקעות באמצעות המערכת מוגבלות אך ורק למתן הלוואות באמצעות המערכת.
 9. "לווה": מי שנרשם באתר כלווה וקיבל הלוואה ממלווים באמצעות המערכת.
 10. "הלוואה", "עיסקת הלוואה" ו"הסכם הלוואה": כל הלוואה שנקשרת בין מלווים ללווה, באמצעות המערכת, לרבות כל המסמכים שנוגעים להלוואה כאמור, לרבות טפסי ההצעה של המלווים, טופס אישור קבלת ההלוואה על ידי הלווה, מסמך הסכם ההלוואה שלפיו נקשרה ההלוואה, וכל הנספחים של מסמכים אלה.
 11. "אזור אישי": אזור באתר הנגיש למשתמש, באמצעות סיסמא אישית, בו ניתן לצפות בפרטי המשתמש הרשומים במערכת ובפעולות שבוצעו על ידו.
 12. "מחשב": כל אמצעי אלקטרוני המאפשר גישה לאתר או ביצוע פעולות באתר, לרבות מחשב (נייח אונייד), מחשב לוח (טאבלט), טלפון נייד וכד'.
 13. "השירותים": שירותי תפעול של האתר ושל ההלוואות אשר מלווים מעמידים ללווים באמצעותו, וכן כל שירות אחר שהחברה תספק מעת לעת באמצעות האתר, לרבות השירותים המפורטים בסעיף ‏3 להלן.
 14. "תכנים": מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, או כל שילוב שלהם, בכתב, בתמונות, בקבצים, קישורים או אחר.
 15. "חשבון המעבר": חשבון בנק המוחזק ומנוהל על ידי החברה או נאמן שימונה על ידה, ובו מופקדים הסכומים שמלווים מבקשים להלוות וכן סכומי התקבולים המשולמים על ידי הלווים כהחזר ההלוואה וממנו מועברים ללוויםולמלווים בהתאמה לפי הקריטריונים שנקבעו והוגדרו על ידי המערכת והמשתמש.

2. כללי

 1. האתר פותח ומנוהל ע"י החברה והוא בבעלותה המלאה. מטרתו להציע גישה למערכת המאפשרת יצירת התקשרויות בין מלווים לללווים בתמורה לעמלה כמפורט בתנאי השימוש.
 2. החברה רשאית לשנות, להרחיב, לצמצם, להגביל או להפסיק, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את השירותים הניתנים באמצעות האתר, כולם או חלקם, לתקופה מוגבלת או לצמיתות, אולם החברה לא תבטל עסקאות הלוואה שנקשרו באמצעות המערכת טרם השינוי, אלא בשל נסיבות הנוגעות לאותן הלוואות ולצדדים להן.
 3. המשתמש באתר מקבל על עצמו לנהוג על פי תנאי השימוש, כלשונם ובמלואם.
 4. כחלק מהליך הרישום במערכת מאשר הנרשם באופן מפורש את תנאי השימוש (ומסמכים נוספים) אך אין בכך כדי לגרוע מתוקפם של תנאי השימוש לגבי משתמש שאינו רשום.
 5. החברה רשאית למנוע, להפסיק, שלא לאפשר או להשהות התקשרות בין משתמשים או ביצוע פעולות או סוג מסוים של פעולות במערכת ובאתר, וזאת למשתמש אחד או יותר או לקבוצת משתמשים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה רשאית לעשות כן אם קיימת מניעה חוקית או אחרת לכך; אם הפעולה אינה על פי תנאי השימוש או מסמכי ההתקשרות; אם קיים ספק ביחס לאמיתות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש; במקרה בו המשתמש אינו עומד בקריטריונים הקבועים מעת לעת לפי תנאי השימוש ולפי שיקול דעתה של החברה; במקרה בו החברה תחשוד כי הפעולה הינה עסקה חשודה, על פי הקריטריונים שהחברה תקבע מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי; במקרה בו ביצוע הפעולה מנוגדת למדיניותה העסקית של החברה.
 6. החברה רשאית להגביל מעת לעת את העסקאות הנקשרות באמצעות המערכת, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לרבות הגבלת סכומי הלוואה שניתן להעניק או לקבל, ביחס לכל הלוואה בנפרד או לכל ההלוואות במצטבר; הגבלות על משתמשים אשר אינם עומדים בקריטריונים שנקבעו מעת לעת; הגבלות על שיעור הריבית, תקופת ההלוואה, אמצעי התשלום; וכד'.

3. תיאור המערכת והשירותים

 1. המערכת מאפשרת יצירת התקשרויות למתן הלוואות בין מלווים ללווים, כמפורט בתנאי השימוש ובמסמכי ההתקשרות.
 2. מובהר כי ביחס לכל עסקאות ההלוואה שיקשרו בין מלווים ולווים, החברה איננה ולא תהיה צד להתקשרות האמורה, כמשקיע או כלווה, ותפקידה מתמצה בתפעול של המערכת ושל ההלוואות. החברה אינה עוסקת בעצמה בכל פעילות של מתן הלוואות. הצעת הלוואות על ידי משקיע: לאחר ביצוע תהליך הרשמה מתאים באתר, יכול המשקיע להגדיר סכום כסף שאותו הוא מעוניין להלוות וכן את מידת הסיכון אליה מוכן המשקיע להיחשף, רמת הפיזור ותקופת ההלוואה. לאחר העברת כספים לחשבון המעבר, המערכת תפרסם הצעות להלוואה בהתאם לנתונים שהזין המשקיע.
 3. חיפוש הלוואות על ידי לווה: לאחר ביצוע תהליך הרשמה מתאים באתר והשלמת הליכי בדיקה וניתוח שונים אשר החברה רשאית לקיים, לפי שיקול דעתה, יכול המשתמש לעיין בתנאי ההלוואות המוצעות לו באמצעות המערכת ולחפש הלוואות העונות לתנאי ההלוואה בה הוא מעוניין (כגון: סכום, גובה החזר חודשי/ תקופה.
 4. קשירת הלוואה: בכל מקרה שבו לווה אישר תנאים של הלוואה של מלווים שהוצעה לו באמצעות המערכת, ייקשר הסכם הלוואה בין אותו לווה לבין כל המלווים שנכללו בהצעה. תנאי ההלוואה הינם כמפורט במסמכי ההתקשרות הרלוונטיים, לרבות תנאי הסכם ההלוואה שייכרת בין הלווה והמלווים. עם קשירת כל הסכם הלוואה, המערכת תשלח הודעה ללווה ולכל המלווים הרלבנטיים, בה יפורטו פרטי ההלוואה. מובהר, כי פרטי הלווה המלווים הרלבנטיים יישמרו באנונימיות בידי החברה, אשר פועלת כנאמן ומיופה כח של הצדדים, כמפורט במסמכי ההתקשרות.
 5. לאחר קשירת עיסקת ההלוואה, החברה תתפעל את ההלוואה ובמסגרת זו: תעביר את סכום ההלוואה מן המלווים ללווה; תעביר את סכומי החזר ההלוואה שישלם הלווה למלווים; תסייע בגביית סכומי ההלוואה.
 6. החברה גובה עמלות בגין השירותים המסופקים על ידה כמפורט בתעריפון.

4. רישום למערכת

 1. השימוש באתר מותר אך ורק לאנשים אשר מקיימים אחר כל התנאים הבאים:
   a. הם אזרחי מדינת ישראל (בעלי תעודת זהות ישראלית) ותושבי מדינת ישראל לצרכי מס;
  b. גילם מעל 18 שנים;
  c. הם כשירים לבצע פעולות משפטיות בישראל, וכשירותם זו לא נשללה לפי חוק כלשהו, לרבות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962 או הכרזתם כפושטי רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם – 1980.
  d. יש להם חשבון בנק פעיל בבנק בישראל, שאיננו מוגבל.
  e. הם פועלים עבור עצמם בלבד, ואינם משמשים כנאמן או שלוח עבור כל אדם או תאגיד אחר.החברה עשויה להגביל את הרישום ליחידים בלבד, להבדיל מתאגידים.
 2. הצעת הלוואות או קבלת הלוואות תותר רק למשתמשים, אשר מקיימים בנוסף אחר התנאים הבאים:
  a. כל התנאים לרישום לאתר עודם נכונים ותקפים;
  b. הם אינם מצויים בהליכי כינוס נכסים, מינוי נאמן, מנהל מיוחד, הוצאה לפועל או הליכי חדלות פרעון;
  c. הם אינם מצויים בהליכי חקירה או אישום בקשר לעבירות מרמה, הונאה, התחזות, הלבנת הון.
 3. למשתמש שטרם נרשם ניתנת גישה מוגבלת לחלק מתכני האתר והאפשרויות המוצגות בו. משתמש שאינו רשום לא יוכל ואינו רשאי לעשות שימוש במערכת.
 4. משתמש רשאי לבצע הליך רישום לאתר אם הוא מקיים אחר התנאים לרישום ואישר את הסכמתם לתנאי השימוש.
 5. בתהליך ההרשמה יידרש המשתמש למסור פרטים אישיים ומסמכים. לרבות שם מלא או שם תאגיד, מספר זיהוי, מספר טלפון נייד, כתובת מגורים, דואר אלקטרוני ופרטי חשבון בנק שבבעלותו. ייתכן שהפרטים והמסמכים הנדרשים שונים בין הרשמה של לווה להרשמה של משקיע.
 6. החברה רשאית להתנות מעת לעת את הרישום למערכת או את השימוש בה במסירת מידע או מסמכים נוספים, גם אם אלה לא התבקשו בעת הליך ההרשמה או בעת שימוש קודם במערכת. כן רשאית החברה להתיר את השימוש במערכת רק לאחר השלמת הליכי בדיקה וניתוח שהיא תבחר לערוך, ואשר עשויים לארוך מספר ימים ובמקרים מסוימים אף יותר.
 7. בהליך ההרשמה יונפקו למשתמש שם משתמש וסיסמא לצורך הזדהות וכניסה למערכת ולאיזור האישי. כל פעולה שנעשתה במערכת או באתר באמצעות שם המשתמש והסיסמא של המשתמש יחשבו לכל דבר ועניין לפעולה שנעשתה על ידי המשתמש ובהרשאתו.
 8. החברה רשאית אך לא חייבת לערוך בדיקות למלווים ולווים לפי שיקול דעתה ובהתאם לכל דין. המשתמש מצהיר כי הוא לא מסתמך על כך ולא תהיה לו כל טענה או דרישה כלפי החברה בעניין זה.
 9. המשתמש מחויב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא, ולעדכן את החברה בכל שינוי בכל פרט שמסר לחברה. מבלי לגרוע מאחריות המשתמש להודיע לחברה אודות כל שינוי במידע כאמור, ידוע למשתמש כי כל עוד לא הודיע לחברה אודות השינוי, הרי שהחברה לא מחויבת לשינוי ואינה צריכה להתחשב בו.
 10. בהירשמותו לאתר, המשתמש מאשר לחברה לשמור מידע מסוים אודותיו ואודות כל אמצעי התשלום אשר הזין לחשבונו, וכן לבצע בדיקות ואימות נתונים עם גורמים שונים לפי שיקול דעתה של החברה. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודות המשתמש יהא כפוף למדיניות הפרטיות של החברה באתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. המשתמש מייפה את כוחה של החברה לפנות לצדדים שלישיים, לפי שיקול דעתה, לצורך אימות הנתונים שמסר המשתמש. אין בזכותה של החברה לבצע בדיקות ואימות נתונים או בביצועם בפועל כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה בקשר עם המידע או להסיר מאחריותו המלאה של המשתמש בקשר עם המידע שמסר.
 11. כן ידוע למשתמש והוא מסכים כי:
  a. החברה איננה תאגיד בנקאי;
  b. כל הסכם הלוואה המבוצע באמצעות המערכת נכרת ומתבצע במישרין בין המלווה ללווה באמצעות המערכת, והחברה אינה צד לכל הסכם כאמור, למעט במסגרת תפקידה כמתפעל של המערכת. החברה אינה מלווה או לווה בעצמה באמצעות האתר או המערכת.
  c. כל הלוואה שהמשתמש יקבל ניתנת במישרין על ידי מלווים הפועלים באמצעות המערכת וכל הלוואה שהמשתמש יעניק ניתנת ללווים הפועלים באמצעות המערכת.
  d. מתן הלוואות הינה פעילות שחשופה לסיכונים שונים, לרבות סיכון אשראי, והחברה איננה אחראית לכל הקשור בביצוע התחייבויות המשתמשים (לווים ומלווים). החברה איננה מעניקה כל בטוחה שהיא בקשר להתקשרויות המבוצעות על ידי משתמשים באמצעות המערכת, ואין כל בטחון כי הלווה אכן ישיב את סכומי ההלוואה שיקבל וכי יהיה מסוגל לעשות כן.
 12. החברה תאפשר מעת לעת למשתמשים לבצע שינויים בחלק מפרטי הרישום שלהם או לעדכנם, וזאת מן האיזור האישי של אותם משתמשים באתר.

5. השימוש באתר ובמערכת

 1. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא ישתמש באתר לביצוע פעילות בלתי חוקית או אסורה כלשהי. מבלי לגרוע מהצהרה והתחייבות זו, ידוע למשתמש ומוסכם עליו כי בכל מקרה בו החברה תחשוד כי יתכן והוא מעורב בפעילות מרמה ו/או בפעילות לא חוקית ו/או בלתי נאותה, החברה תהא רשאית לחסום את גישתו למערכת, ללא הודעה מוקדמת, וכן תהיה רשאית לדווח אודותיו לרשויות הרלבנטיות.מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה שיתגלה חשד לגבי תקינות בקשה להלוואה או בקשה להלוות, תהא החברה רשאית, בין היתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל אותן, ובמידת הצורך לגבות את הכספים המגיעים לה מכוחן, מבלי שתהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה בעניין.
 2. מניעת שימוש בלתי מורשה
  a. המשתמש אינו רשאי להעביר או למכור את זכויותיו באתר, אלא בדרכים שייקבעו לכך על ידי החברה, אם ייקבעו, או את הגישה לאתר לכל צד שלישי שהוא, וכן לא יתיר לכל אדם אחר לעשות שימוש בחשבונו באתר.
  b. הלקוח מתחייב לא לגלות ו/או להעביר את הסיסמא שלו לכל אדם אחר או לאפשר לאחר לעשות שימוש בה.
  c. המשתמש מתחייב להודיע בכתב לחברה על אובדן או גניבת הסיסמה שלו למערכת, על כל מקרה של חשיפת הסיסמא לצדדים שלישיים, וכן על כל אובדן או גניבה של מחשב המשמש את חשבונו וזאת מיד לאחר שייודע לו על כך. בנוסף, המשתמש ידווח לחברה בכתב על כל שימוש לרעה או הפרה אחרת של השימוש בשירותים המוצעים באתר ובכלל זה שימוש של אחר בסיסמתו, או הפרה אחרת הפוגעת באבטחת האתר.
  d. בכל מקרה בו יוודע לחברה או יתעורר אצלה חשד לשימוש לרעה בחשבון, החברה רשאית לנקוט בצעדים שיראו לה מתאימים למניעת המשך השימוש לרעה בחשבון, לרבות שינוי פרטי שם משתמש או סיסמא ווידוא זהותו של המשתמש.
 3. המשתמש מסכים ומאשר כי ידוע לו, שחרף אמינות האתר ואמצעי הבקרה השונים בהם נוקטת החברה, מעת לעת, ייתכנו מקרים ומצבים שבהם יתבצעו הצעות או הזמנות שגויות (להלן: "טעויות"). הלקוח מסכים כי בכל מקרה שיתברר לחברה על קיומה של טעות כאמור, וזאת בכל זמן שהוא, החברה תהא רשאית למחוק ולבטל את הפעולה שנפלה בה הטעות ולנקוט בפעולות הנדרשות לפי שיקול דעתה על מנת לתקן את הטעות.
 4. המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר באופן המפר כל דין שהוא.

 
6. עמלות

 1. השימוש במערכת ויצירת התקשרויות באמצעות כפופים לתשלום עמלה לחברה, בגין כל הסכם הלוואה, בהתאם לשיעור ולתנאים הקבועים בתעריפון.מובהר בזאת כי התעריפון ומדיניות גביית העמלות עשויים, להשתנות מעת לעת, ע"י החברה וללא הודעה מראש, אולם כל שינוי כאמור יחול רק לגבי פעולות שיבוצעו לאחר מועד השינוי. התעריפון ותנאיו מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
 2. המשתמש מאשר את הסכמתו לתשלום העמלות ומדיניות העמלות ואת זכותה של החברה לגבות את העמלות בכל דרך חוקית. ידוע למשתמש ומוסכם עליו כי החברה רשאית, בין היתר, לנכות את סכום העמלות מן הסכומים שעל החברה או הנאמן מטעמה להעביר למשתמש, בין במסגרת העמדת הלוואות ובין במסגרת החזרי הלוואות.
 3. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, בכל מקרה בו לצורך מתן השירותים תידרש החברה לשלם אגרה, דמי טיפול, עמלה או כל תשלום אחר לצדדים שלישיים, לרבות לבנקים עימם עובדת החברה או לצורך טיפול משפטי בגביית חוב כלשהו, החברה רשאית לחייב את המשתמש בגין כל סכום כאמור, וזאת בכל דרך חוקית אחרת ולרבות על ידי ניכוי הסכום מן התשלומים שעליה להעביר למשתמש.

 
7. הפרות וחסימת פעילות

 1. לחברה יעמדו כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970, בגין הפרת תנאי השימוש ומסמכי ההתקשרות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהא רשאית לנקוט בשם המלווים בכל הצעדים החוקיים העומדים להם כלפי הלווים בגין הפרות של הסכמי הלוואה.
 2. החברה רשאית למנוע ממשתמש לפעול באתר, באמצעות חסימת הגישה באמצעות הסיסמא שלו, לזמן קצוב או לזמן שאינו קצוב, וזאת בכל אחד מהמקרים המפורטים לעיל ולהלן או לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.
 3. החברה תהא רשאית לנקוט בצעדים האמורים לעיל בין היתר בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הנהלים שיקבעו באתר מעת לעת:
  a. המשתמש מסר לחברה פרטים שגויים, שקריים, חסרים או מטעים ו/או לא עדכן את החברה בדבר שינוי בפרט כלשהו מהפרטים שמסר לה (להלן: "מצגים מטעים"), לרבות במצב בו לחברה חשד ממשי כי המשתמש עשה כן.
  b. חל שינוי במצבו של המשתמש, שבעקבותיו הוא כבר אינו זכאי להירשם לאתר או להשתמש בו (כגון הכרזתו כפושט רגל או כפסול דין, כניסתו להליכי הוצאה לפועל וכד').
  c. הימנעות המשתמש, שלא כדין, מלשלם כל תשלום שהוא שעליו לשלם למשתמש אחר או לחברה.
  d. ביצוע של מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או בפעילות התקינה של האתר ו/או במשתמש אחר באתר ו/או במי מטעמם ו/או להפריע בכל דרך אחרת או לקטוע את הפעילות האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה, החדרת קוד תוכנה זדוני (וירוס, רוגלה וכד') וכן נסיון לבצע אחד מאלה.
  e. שימוש באתר ובשירותי החברה תוך מעורבות בפעילות מרמה או פעילות בלתי חוקית אחרת כלשהי או כל שימוש אחר לרעה בשירותי החברה.
  f. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת.
  g. סירוב למסור לחברה פרטים הנדרשים בקשר לשירותים הניתנים באתר לרבות לצרכי התקשרות בין הצדדים ולצורך מתן השירותים.
  h. הפרת כל הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו או מהוראות כל דין בקשר עם השירותים והגלישה באתר.
  i. המשתמש הוכרז כפושט רגל או חדל פרעון; הוצא כנגדו צו כינוס נכסים, קבוע או זמני; הוגשה בקשה לפירוקו או לכינוס נכסיו והבקשה לא בוטלה או הוסרה בתוך 45 ימים; הוטל עיקול זמני או קבוע על חלק מהותי מנכסיו, והעיקול לא בוטל או הוסר בתוך 45 ימים; המשתמש הוכרז כחייב מוגבל באמצעים; חשבון או חשבונות בנק של המשתמש הוגבלו עקב משיכת שיקים ללא כיסוי; המשתמש ביקש הקפאת הליכים או הגיע להסדר עם נושיו. המשתמש הורשע בפלילים בעבירות הנוגעות למרמה, זיוף, הלבנת הון או בעבירה אחרת אשר, לפי שיקול דעת החברה, מצדיקה את סגירת החשבון.
  j. קיים לחברה חשש, לפי שיקול דעתה, כי המשתמש לא יוכל לקיים את התחייבויותיו כלפי החברה או כלפי משתמשים אחרים.
  k. כל מקרה אחר שבו על פי הדין או על פי תנאי שימוש אלו יש להפסיק את השירותים למשתמש או את חלקם.
 4. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, להשהות, לחסום או להגביל בכל עת את הפעילות באתר, כולה או חלקה, למשך התקופה הנדרשת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם אירעה תקלה טכנית ו/או אחרת אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע המשך תקין של ביצוע עסקאות באמצעות האתר, לרבות פעולת תשלום או משיכה כלשהי, וכן לצרכי שדרוג, תחזוקה או מכל סיבה אחרת המצדיקה זאת לדעתה. אין בפעולות כאמור כדי לפגוע בזכויות והתחייבויות המשתמשים ביחס לעיסקאות הלוואה שנקשרו לפני כן, לרבות זכותם של המלווים והתחייבותם של הלווים להחזיר את סכומי ההלוואות במידת האפשר תודיע החברה על השבתה צפויה וידוע מראש במערכת.
 5. מובהר בזאת כי כל הוצאה כספית וכל עלות, הפסד או חבות שתוציא החברה או שיגרמו לה עקב הפרות או מצגים מטעים מצד משתמש, לרבות נקיטת הליכים כנגד משתמש, פעולות לאיתורו ולגביית כספים ממנו, תחול על המשתמש והמשתמש יהא חייב לשפות את החברה בגינן עם דרישתה הראשונה של החברה.
  a. המשתמש רשאי להודיע לחברה, בכל עת ועל פי שיקול דעתו, כי ברצונו לסיים את רישומו באתר (להלן: "הודעת הסגירה").
  b. הסגירה תיכנס לתוקף רק לאחר סיום כל ההלוואות הפעילות של המשתמש (בין כלווה ובין כמלווה).
  c. ממועד קבלת הודעת הסגירה, לא יוכל המשתמש להציע הלוואות חדשות או לקבל הלוואות חדשות, אלא אם המשתמש ירשם מחדש לאתר.
  d. אין בסיום רישומו של המשתמש באתר כדי להביא לביטול של כל הסכם הלוואה שנסגר לפני מועד המצאת הודעת הסגירה לחברה, כדי לפגוע בחובתו של המשתמש לבצע את כל ההתחייבויות ו/או התשלומים להם התחייב, לפני מועד המצאת הודעת הסגירה לחברה, כדי לפגוע בזכותו לקבלת כספים מלווים או כדי לגרוע מיתר התחייבויותיו על פי תנאי שימוש אלו.

8. הגבלת אחריות  

 1. השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו נעשה על אחריות המשתמש בלבד.
 2. מובהר ומודגש כי:
  a.שימוש המשתמש באתר הנו בהתאם לשיקול דעתו ובאחריותו בלבד.
  b. החברה לא אחראית לטיב, היקף, איכות הלווים/המלווים המבקשים ללוות/להלוות באמצעות המערכת. אין באישור רישומו של משתמש כדי להוות מצג כלשהו של החברה בנוגע אליהם, לרבת בנוגע למצבם הכלכלי ויכולתם הכלכלית, איכותם, אמינותם או כל דבר הנוגע אליהם. אשר על כן, אין לחברה אחריות לכל פעולה שיבצע משתמש באתר מול משתמשים אחרים או גורמים שלישיים באמצעות המערכת.
  c. החברה לא תהא אחראית כלפי משתמש בגין נזקים או הוצאות או הפסדים כלשהם מכל מן וסוג שהוא שייגרמו או שעלולים להיגרם לו מחמת מעשה או מחדל של משתמש אחר או של צד ג', עמו התקשר באמצעות האתר.
  d. שימוש של החברה בכל מערכת לדירוג לווים או הלוואות או להערכת הסיכון הכרוך בהן ותמחורן אינו מהווה ייעוץ למלווים או ללווים ואינו מהווה כל מצג או המלצה של החברה למלווים או ללווים. ההחלטה בדבר הצעתהלוואה הינה באחריות המלווים בלבד, ללא הסתמכות על כל מצג או פרטים מצד החברה. ההחלטה בדבר נטילת הלוואה הינה באחריות הלווים בלבד, ללא הסתמכות על כל מצג או פרטים מצד החברה.מידע, בין אם בעל פה או בכתב, אשר מגיע למשתמש מן האתר או מהחברה, אינו יוצר חבות או אחריות כלשהם שאינם מצוינים באופן מפורש בתנאים אלו, אלא אם נקבע במפורש ובכתב אחרת, מראש. אם המשתמש בוחר להסתמך על מידע זה, הדבר יעשה באחריותו בלבד.
  e. פרסומות המוצגות באתר: החברה רשאית לפרסם באתר (לרבות בכל חלק שלו המוצג במחשב או במכשיר טלפון נייד) פרסומים אודות או מטעם גורמים שלישיים. מובהר, כי החברה אינה אחראית לפרסומים של צדדי ג' המוצבים או מוצגים באתר, או על המוצרים או השירותים המסופקים על ידי מוכרים, בתי עסק ו/או צדדים שלישיים כלשהם באמצעות האתר, וכי כל התקשרות של משתמשים עם מפרסמים נעשית במישרין בין הצדדים, ללא כל מעורבות או אחריות של החברה. קישורים: האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי הקישורים מוצגים לנוחות המשתמשים בלבד וכי אין לחברה כל שליטה עליהם. הובהר למשתמש ומוסכם עליו שהחברה אינה אחראית או חבה בשל כל האמור והמוצג באותם אתרים, לרבות בקשר לזמינות או לדיוק של אתרים כאמור ואינה נחשבת למי שמקדם אתרים אלו או את תכניהם,מוצריהם, או שירותיהם. המשתמש מאשר כי הוא לוקח אחריות בלעדית על כל סיכון העולה משימושו באתרים כאמור.
  f. החברה אינה אחראית לנכונות או לאמיתות כל מידע או תוכן שהוצב באתר לגבי משתמשים או על ידי מפרסמים וצדדים שלישיים למעט לכך שהמידע המוצג נמסר לה על ידי אותם המשתמשים.
  g. ככל שיימסר לחברה מידע מהימן אשר לפיו משתמש, מפרסם או צד שלישי מפרסם באתר מידע שאינו נכון או אשר מפר כל דין, לרבות איסור לשון הרע, החברה רשאית להסיר את המידע או את הקישור אליו, ובכך תתמצה אחריות החברה.
 3. המשתמש פוטר בזה את החברה וכל מי מטעמה (לרבות מי מעובדיה, מנהליה או בעלי מניותיה) מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או אחריות מכל סוג ומין שהן, שעניינן נזק, הוצאה או הפסד שמקורם במישרין או בעקיפין בהתקשרות שנעשתה באמצעות האתר או בחילוקי דעות שיתגלעו בינו ובין משתמש אחר או צד שלישי בקשר להתקשרות, והכל בין אם דבר המחלוקת היה ידוע לחברה ובין אם לאו.
 4. החברה עושה מאמצים רבים כדי לשמור על תקינותו של האתר ולאפשר פעילות שוטפת ורציפה במערכת. עם זאת, המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שייתכן ותהיינה הפסקות ברציפות השירות או תקלות בשירות, לרבות תקלות והפרעות שמקורן בחומרה, בתוכנה, בתקשורת ובטעויות אנוש. וכן השהיות והפסקות בפעולת האתר, המערכת או חלק אחר בו בשל עבודות תחזוקה ושדרוג. מובהר כי החברה לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, הוצאה או אובדן מכל סוג שהוא שנגרמו בשל הפסקה או הפרעה במתן השירותים כולם או חלקם באמצעות האתר, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תקלה או טעות כאמור המונעות ממשתמש לבצע פעולה כלשהי.
 5. ידוע למשתמש ומוסכם עליו, כי הגישה לחלקים מן האתר עשויה להיות מותנית ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה/תוכנה במחשב, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים. המשתמש אחראי לברר ולהתקין כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש באתר, על חשבונו ואחריותו. החברה אינה אחראית לרכיבי תוכנה אלה ולכל פגם בהם, ולכל טעות או אי התאמה בהצגת התכנים הנובעת מרכיבי התוכנה, מהתקנתם או מאי התקנתם או מכל אי התאמה או אי תאימות של כל תוכנה, רכיב תוכנה או גרסה מסוימת שלהם לאתר, לתכני האתר או לחלק מהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגישה לאתר ולתכנים והצגתם עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה והתוכנה שבמחשב המשתמש ולהגדרותיהם. החברה אינה מתחייבת כי התכנים יוצגו בצורה מלאה ו/או זהה ו/או תקינה במחשבים שונים.
 6. החברה איננה מספקת כל מצג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, ואיננה אחראית: (א) בנוגע לאבטחת האתר, דיוקו, מהימנותו וביצועיו של האתר; או (ב) שהאתר יהיה נטול שגיאות, השמטות, הפרעות, פגמים, עיכובים בתפעול או שידור, כשלים בקווי תקשורת, גניבה או גישה אסורה למידע באתר, או ששגיאות או פגמים כאמור יתוקנו; או (ג) בנוגע לדיוקו, איכותו, תדירותו, שלמותו, או תועלתו של המידע המסופק על ידי האתר; או (ד) לכל בעיה טכנית של קווי טלפון או קווי רשת, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשבים, תוכנה, כשל מכל סוג של דואר אלקטרוני בשל בעיות טכניות או עומסים באינטרנט או באתר או בשרת האתר או השילוב ביניהם, כולל נזק או פגיעה במשתמשים כתוצאה מהאמור.
 7. בשום מקרה לא תהא החברה אחראית לאובדן או נזק כלשהו, לרבות חבלה גופנית או מוות, כתוצאה משימוש באתר או שירותיו, מהתוכן המוצב בו או דרך האתר או שירותיו, או מהשימוש של משתמש באתר או בשירותיו, במצב מקוון או לאו.
 8. בשום מקרה לא יישאו החברה וכל מי מטעמה (לרבות מי ממנהליה, עובדיה או סוכניה) באחריות כלפי המשתמש עבור כל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות ללא הגבלה, נזק עקיף, מקרי, מיוחד, עונשי, או תוצאתי, בקשר עם שימושו באתר, בתכניו ובשירותיו, ולרבות ללא הגבלה, בגין איכות, דיוק, נכונות או תועלת המידע הניתן דרך האתר, בין אם הנזק צפוי ובין אם לאו, ובין אם החברה היתה מודעת לאפשרות לנזק מסוג זה.


9. עכבון וקיזוז

 1. לשם הבטחת כל חיובי המשתמשים על פי תנאי שימוש אלו כלפי החברה וכלפי משתמשים אחרים, תהיה לחברה זכות עיכבון על כל הכספים המגיעים או שיגיעו לחברה או שיוחזקו אצל החברה או בחשבון המעבר מעת לעת, והיא תהיה רשאית לעכב ביצועו של כל תשלום המגיע למשתמש, גם מחשבון המעבר עד לקיום כל התחייבויותיו כלפיה, לרבות במקרה שבו טרם הגיע מועד קיומם של התחייבויות וחיובי ספק השירות. מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהא החברה זכאית לקזז מכל סכום אשר יגיע למשתמש, כל חוב או התחייבות אשר יחוב לחברה, וזאת, בהודעה למשתמש וללא צורך בהתראה מוקדמת, והכל בין אם הגיע מועד פירעונם של איזה מהסכומים האמורים ובין אם לאו.

10. זכויות החברה באתר

 1. האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות כל התכנים המופיעים בו והתוכנה העומדת בבסיסו, הנם קניינה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים והסודות המסחריים באתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, בסיסי הנתונים בו (לרבות פרטי המשתמשים ותיקי ההלוואות המפורטים ו/או המוצגים במסגרתו) וכל פרט אחר הנוגע לאתר – הינן של החברה בלבד.למען הסר ספק, זכויות החברה חלות גם ביחס לאיזור האישי באתר ולכל מידע המצוי בו.
 2. אין לבצע את הפעולות המפורטות להלן, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה לכך מראש ובכתב:
  a. להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהאתר כמפורט בסעיף ‏10.1 לעיל. כמו כן;
  b.לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים או השירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר.
  c. לחשוף מידע בפני צדדים שלישיים, לרבות מתחרים של החברה.
  d. להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.
  e. לעשות כל שימוש בשמות ,"Payment" ,"Payment Pay", "Payment Financial Technology" ,"פיימנט פיי" ,"פיימנט טכנולוגיות פיננסיות", "פיימנט טכנלוגיות" ו/או בשם דומה ו/או בסימני המסחר המופיעים באתר, אשר הנם קניינה של החברה.
  f. לעשות כל שימוש בשמות או סימני מסחר שפורסמו באתר מטעמם של צדדים שלישיים.

11. שירות לקוחות
בכל שאלה נוספת בקשר לחברה ו/או לאתר ופעילותו, המשתמש מוזמן לפנות לחברה באמצעות "צור קשר" באתר, טלפון או כתובת דואר אלקטרונית המופיעים באתר.


12. סמכות שיפוט

 1. תנאי השימוש והשימוש באתר יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל (ללא תחולה לכללי ברירת דין הבינלאומי הקבועים בהם, אשר מפנים לדין זר כלשהו).
 2. בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב נבחר על ידי הצדדים כמקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הקשור לתנאי שימוש אלו.
 3. המשתמש לא יהיה רשאי לנקוט בהליך משפטי נגד החברה, אלא אם פנה תחילה בכתב לחברה והחברה לא נענתה לפנייתו בתוך 30 ימים ממועד פנייתו.


13. שונות

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו עם פרסומו באתר, או במועד מאוחר יותר כפי שייקבע. החברה תקבע את דרך העדכון של המשתמשים אודות שינויים שיעשו בתנאי השימוש.
 2. במידה ויקבע על ידי רשות או ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו חוקי, אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאי האמור יותאם לדרישות הדין, כך שתוכנו יהיה תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר למשמעות וכוונת התנאים המקוריים של תנאי שימוש אלו. ביטול או התאמה של סעיף ספציפי מתנאי שימוש אלו, בנסיבות המפורטות לעיל, לא יגרור אחריו פגיעה או שינוי ביתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או בחלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
 3. כל רישום שייערך על ידי החברה לרבות רישומי המחשב של החברה בדבר פרטי המשתמשים והפעולות המתבצעות באמצעות המערכת, לרבות פרטי תשלומים, ייחשבו נכונים ויהוו ראיה לכאורה לנכונות כל האמור בהם.
 4. החברה רשאית להמחות, להסב או להעביר את זכויותיה או התחייבויותיה, המוקנות לה או המוטלות עליה על פי תנאי שימוש, כולן או חלקן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל הגבלה.
 5. המשתמש אינו רשאי להמחות, להעביר, לשעבד או להסב את זכויותיו והתחיבויותיו לפי תנאי שימוש אלו ומכוח מסמכי ההתקשרות, לרבות הסכמי הלוואה, או חלק מהן, או כל חשבון או הרשאה שינתנו לו לאתר או לכל חלק ממנו, לכל צד שלישי, אלא באישור החברה בכתב ומראש או בדרכים שייקבעו לכך על ידי החברה, אם ייקבעו, ולא יהיה תוקף לכל פעולהכאמור.
 6. המשתמש מבקש מהחברה לשלוח אליו הודעות לגבי עדכונים במסמכי ההרשמה וכן כל הודעה נדרשת לפי שיקול דעת החברהלתפעול תקין ורציף של המערכת והחזר ההלוואה לרבות מידע משלים ומידע על שירותים ומוצרים דומים לשירות אליו נרשם המשתמש. זאת, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין באמצעות משלוח מסרונים ועדכונים באמצעות האפליקציה (push) למספר טלפון נייד שמסר.לא תהיה למשתמש כל טענה כלפי החברה בשל הודעות שהועברו אליו כאמור לרבות מכוח חוק חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. הפרטים שמסר המשתמש ישמשו גם לצורך משלוח דברי פרסומות, אך אלו יישלחו במסורה וניתן בכל עת להודיע לחברה על סירוב לקבל דברי פרסומת.
 7. הודעות:
  a. החברה רשאית לשלוח הודעות למשתמש באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני המשויכת אליו במרשמי החברה, כפי שמסר המשתמש, אם מסר, וכן באמצעות האפליקציה כהגדרתה בתנאי שימוש אלה ובאמצעות הודעות באיזור האישי של המשתמש באתר. כל שינוי בפרטי הכתובת האלקטרונית של המשתמש תיכנס לתוקפה רק לאחר עדכון הכתובת באתר על ידי המשתמש. החברה רשאית לקבוע דרכים נוספות למסירת הודעות למשתמשים.
  b. הודעות של החברה למשתמש באמצעות הדואר האלקטרוני תחשבנה כאילו נמסרו ליעדן (א) שלושה ימי עסקים לאחר שפורסמו באתר, או (ב) בתום יום העסקים בהן נשלחו ההודעות לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, או (ג) במועד בו המשתמש אישר או הגיב להודעה האמורה – לפי המוקדם, ובלבד שלא התקבלה הודעת שגיאה אוטומטית לגבי המשלוח.
  c. הודעות שנשלחו באמצעות האפליקציה יחשבו כאילו נמסרו, ביום בו נשלחו על ידי המערכת למכשיר הטלפון הנייד של המשתמש, בו מותקנת האפליקציה.
  d. הודעות שנשלחו לאיזור האישי של המשתמש באתר יחשבו כאילו נמסרו ביום בו נכנס המשתמש לאיזור האישי האמור. כל עוד למשתמש יתרה של הלוואות שלקח או שהסכים להעמיד, הוא מתחייב להיכנס באופן שוטף לאיזור האישי שלו באתר ולהתעדכן בהודעות שנשלחו אליו.
 8. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו נמסרה לנמען בתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה בבית הדואר למשלוח.
 9. הודעות של משתמש לחברה יעשו בדרך הקבועה לכך מעת לעת באתר ובתנאי שימוש זה.
 10. פרשנות:
  a. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר ייקרא גם בלשון נקבה, ולהיפך.
  b. האמור בלשון יחיד ייקרא גם בלשון רבים, ולהיפך.
  c. בכל מקום בתנאי השימוש בו מוקנית לחברה סמכות או זכות, החברה רשאית לבחור אם להשתמש באותה זכות ואם להפעיל את אותה סמכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין באי-שימוש של החברה בכל זכות או סמכות כדי להוות ויתור על אותה זכות או סמכות.
  d. תנאי שימוש אלה מהווים חלק ממסמכי ההתקשרות ומשלימים אותם, לרבות את הסכמי ההלוואה בהם יתקשרו משתמשים, בין כלווים ובין כמלווים. בכל מקרה של סתירה מפורשת בין תנאי השימוש לבין כל מסמך אחר ממסמכי ההתקשרות, יגברו הוראות המסמך הספציפי יותר או המאוחר יותר, לפי העניין.
  e. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, כל אחד מן השירותים שינתנו על ידי החברה כפוף, בנוסף להוראות התנאי שימוש, לתנאים והנהלים שייקבעו מעת לעת ביחס לאותו שירות, כפי שיפורטו באתר ובתנאי אותו השירות.

תפריט נגישות