מדיניות פרטיות

גרסא 1.0 תאריך 28.08.2016

פיימנט טכנלוגיות פיננסיות בע"מ ח.פ. 515166544 (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר כהגדרתו בתנאי השימוש המופעל ומנוהל על ידי החברה, או כל אתר אחר שהוקם ו/או יוקם על ידי החברה, לבדה –או בשיתוף עם אחרים, שאין לו תקנון ספציפי (להלן: "האתר"). לאור זאת, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות של המשתמשים באתר.
מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.
הגלישה באתר והשימוש בו ובאילו מן השירותים המוצעים במסגרתו מעידים על הסכמתך למדיניות הפרטיות של החברה המפורטת במסמך זה, ומהווים הסכמה בהתנהגות לאמור במסמך זה. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי/הוראה במסמך זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד. המונחים במסמך זה, אשר לא הוגדרו במפורש במסגרתו, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש של האתר. הוראות מסמך זה משלימות את תנאי השימוש, ויפורשו בצוותא.

1. המידע המוזן לאתר ו/או נאסף בקשר אליו
1.1 כדי להשתמש באתר ולפעול בו כמשתמש רשום, כלווה או כמלווה, עליך יהיה עליך לבחור שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ישמשו אותך לצורך כניסה לאזור האישי באתר.
1.2 השימוש במערכת באתר דורש הרשמה. במסגרת ההרשמה תדרש למסור מידע אישי כגון שם, מספר זהות, דרכי התקשרות, כתובת דוא"ל, עיסוק, פרטי אמצעי תשלום, פרטי חשבון בנק, מידע פיננסי ופרטים אישיים נוספים (להלן: "מידע אישי"). לא ניתן להירשם לשירותים מסוימים באתר ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה. ייתכן והחברה תבקש ממך רק מידע אישי מסוים הנחוץ לשירות אליו נרשמת ובעת רישום לשירות אחר תתבקש למסור מידע אישי נוסף. ייתכן ולאחר ההרשמה תפנה אליך החברה לקבלת מידע אישי נוסף.
1.3 בעת שימוש באתר ובמערכת נאסף עליך מידע. חלק מהמידע עשוי לזהות אותך באופן אישי, כלומר שמך, כתובתך וכיו"ב. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. בין היתר, קיים מידע סטטיסטי ומצטבר.המידע יכול לכלול גם פרטים נוספים, כגון המיקום הגיאוגרפי של המחשב בעת השימוש באתר, פרטים לגבי המחשב והדפדפן, מידע על השירותים בהם השתמשת ועל אופן השימוש שאתה עושה בשירותים אלה, פעולות שביצעת, עמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, פרסומות בהן צפית באתר, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר ) IP ( ועוד, בעיקר לצרכי מחקר עסקי, למידה ושיפור השירות וכמפורט להלן.
1.4 על פי חוק אין עליך חובה למסור לחברה את פרטיך האישיים, ואולם החברה לא תוכל לאפשר את שימושך באתר אם לא תקבל את הפרטים הנדרשים.
1.5 פרטים אלו, כמו גם פרטי הפעולות שתבצע באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה.
1.6 למען הסר ספק מובהר כי החברה אינה מחויבת לשמור את המידע האמור והיא עשויה למחוק אותו או את חלקו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה.

2. מאגר המידע של החברה
2.1 מאגר המידע של החברה רשום, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן בהתאמה: "מאגר המידע" ו "חוק הגנת הפרטיות"), והחברה פועלת בהתאם לחוק האמור ולכל דין רלבנטי אחר.
2.2 במסירת מידע אישי הנך נותן את הסכמתך שהמידע האישי יכלל במאגר המידע האמור וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש, בהתאם לתנאי השימוש ולמסמך זה ולפי כל דין.
2.3 בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על-ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע, והכל בכפוף להוראות הדין. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
2.4 במקרה של התנתקות מן השירות ובקשה למחיקת מידע, המידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר יוסיף להישמר במאגרי המידע של החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות שיווקיות אליך.אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

3. שימוש במידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה באתר
3.1 אנו משתמשים במידע שאנו אוספים, בין היתר, לצורך –
ניתוח פרופיל הסיכון שלך כלווה, הגדרת דירוג האשראי שלך ובניית תיק לווה, אם נרשמת לאתר לצורך קבלת הלוואה, או לצורך ניתוח העדפות הסיכון שלך ובניית תיק מלווה אם נרשמת לאתר לצורך הענקת הלוואה. ניתוח זה מבוצע על ידי החברה באמצעות שיטות שפיתחה ואשר מהוות סוד מסחרי שלה, ועל כן הניתוח ותוצריו אינם ניתנים לגילוי או לעיון, ובהרשמותך לאתר הינך מוותר על זכותך לעיין בו.
טיפול בביצוע ההלוואה, לרבות העברת תשלומים בקשר אליה ולרבות פעולות גבייה, בכל האמצעים החוקיים לכך.
גביית עמלות המגיעות לחברה בהתאם לתנאי השימוש והתעריפון.
שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.
התאמת תוכן האתר לתחומי ההתעניינות שלך.
שליחת הודעות בדואר אלקטרוני או SMS אליך )או בכל מדיה אחרת(, כדי להודיע לך, למשל, על שינויים או שיפורים באתר וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע על החברה ובין אם מידע שהחברה תקבל לצורך משלוח מידי ממפרסמים אחרים. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור, בפניה בכתב לחברה.
יצירת קשר איתך במקרה הצורך. לידיעתך, אנו עשויים גם לתעד את התקשורת איתך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן.
ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע הנמסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך אישית.
משלוח הצעות שיווקיות מטעם החברה ו/או מי מטעמה.
תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי החברה.
כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון תנאי השימוש באתר.
3.2 קבצי Cookies
קבצי Cookies הינם קבצים קטנים המכילים מחרוזת תווים הנשלחים אל המחשב שלך בעת ביקור באתר מסוים. בעת ביקור חוזר באתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קבצי Cookies עשויים להכיל פרטי מידע שונים, ביניהם מידע בדבר העדפותיך כמשתמש ופעילות שביצעת באתר. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים באמצעות קבצי Cookies לצורך תפעול שוטף של האתר, לאימות פרטים ואבטחת מידע וכדי לשפר את חווית המשתמש והאיכות הכוללת של השירותים שאנו מציעים באתר.
אתה יכול בכל עת לחסום או למחוק את קבצי ה- Cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו אתה גולש כך שידחה את כל קבצי ה- Cookies או שיודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח אל המחשב שלך. עם זאת, ככל שתעשה כן אזי חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול כראוי וייתכן כי פרטיך האישיים לא ישמרו באתר ותדרש להזינם מחדש בעת ביקור חוזר באתר.

4. פרסומים ופרסומות
4.1 החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדרכים שונות, לרבות SMS ובדואר אלקטרוני, דברי פרסומת, בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ("חוק הספאם").
4.2 החברה רשאית להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר עימך במקרה הצורך, בכפוף להוראות חוק הספאם. בהתאם לחוק האמור, הינך רשאי להודיע לחברה בכתב כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות.

5. דיוור של הצעות שיווקיות
5.1 החברה רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע.
5.2 מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, לרבות בעת הרישום לאתר או במועד אחר, וכל עוד לא ביטלת הסכמתך זו, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין.
5.3 החברה אינה מספקת שירותי דיוור ישיר עבור אחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך. עם זאת, החברה עשויה להשתמש בפרטיך לצורך משלוח של הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים, ובלבד שפרטיך לא ימסרו ולא יועברו בשום אופן לצדדים שלישיים כאמור, ללא הסכמתך. כן עשויה החברה להעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של הנ"ל לסודיות.

6. מסירת מידע לצד שלישי
החברה אינה משתפת מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך באתר )ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית( ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים למעט במקרים הבאים:
6.1 קיבלנו את הסכמתך לכך. לעניין זה ,"הסכמה" הסכמה מדעת, במפורש או במשתמע.
6.2 לצורך בדיקת התאמתך להרשמה כלווה או כמלווה למערכת וכן לצורך בירורים נוספים שנועדו לקבוע את מדרג האשראי שלך ופרופיל הסיכון שלך, לרבות לצורך חשיפת התחזות, בדיקת אמיתות הפרטים שמסרת.
6.3 אנו לא נעביר למשתמשים אחרים מידע הכולל את פרטי הזיהוי שלך, לרבות שם, תעודת זהות, כתובת, תמונה וכד', אולם נעביר מידע הנוגע לתנאי ההלוואה, מטרתה, הפרופיל שלך וכיו"ב. בנוסף, במקרה של הפרת תנאי הסכם ההלוואה ו/או נקיטת הליכים לגביית החוב, נהיה רשאים למסור את פרטיך המלאים.
6.4 לצורך הפעלת המערכת לרבות לצורך העברת כספים ועמלות בין משתמשים – ולמטרה זו יימסרו פרטים לנאמן, לבנק בו מנוהל חשבון המעבר וכיו"ב.
6.5 העברת מידע לרשויות המס, ככל שהעברה כזו נדרשת על פי הדין. בין היתר, צפוי כי החברה תידרש למסור מידע בקשר לניכוי מס במקור ולחיובי מע"מ.
6.6 אם תיקח חלק בפעילות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לצד השלישי הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול הפעילות הרלבנטית וליצירת או שמירת קשר איתך.
6.7 יתכן ואנו נאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק (Facebook) בפעולות שתבצע באתר באמצעות התקנים ורכיבים כדוגמת התקני "Share "ו-"Like ."אנו לא נמסור מידע אישי לרשתות חברתיות כאמור אולם עליך לדעת כי הן עשויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלך ברשת החברתית. כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשת החברתית הרלבנטית.
6.8 לצרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים או חברות שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים, אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך.
6.9 לצורך ניהול של הליכי גביה: במקרה כזה, תהיה החברה רשאית למסור את פרטיך למי שיישכר על ידה או על ידי המלווים לצורך ביצוע הליכי גבייה.
6.10 מטעמים משפטיים:
אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסוך את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
אם הדבר יידרש, לדעת החברה, לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין צד ג' לבין החברה.
במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי החברה או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת.
בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו או לחברה.
בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על-פי דין למסור את הפרטים.
6.11 למען הסר ספק, מובהר כי מאגרי המידע משמשים את כל הגופים הכלולים בחברה למטרות המפורטות במסמך זה ובתנאי השימוש.
6.12 אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתיעזר בחברת תפעול או בחברת נאמנות או שתתמזג עם גוף אחר או תמזג או תעביר את הפעילות באתר עם פעילות של צד שלישי (להלן- "התאגיד הנוסף") – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד הנוסף את המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידה ובלבד שהתאגיד החדש אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו ואת תנאי השימוש ותנאי מסמכי ההתקשרות.

7 .פרסומות של צדדים שלישיים
7.1 החברה מתירה או עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהול המערך וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר.
7.2 לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה עשויות להציב במחשבך אובייקטים שונים כגון Cookies ומשבצות "משואות רשת" (beacons web) במודעות הפרסומות או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

8. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
החברה רשאית להיעזר בחברות שונות המספקות לה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא באלה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא אינו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

9. סודיות המידע
9.1 החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, ואתה מוותר על כל תביעה כאמור.
9.2 החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של פרטי כרטיס אשראי מהאתר נעשית לפי תקן (DSS-PCI (Data Industry Card Payment Standard Security – תקן שנוסד ע"י חברות האשראי ומגדיר את כללי האבטחה לחברות הגובות תשלום בכרטיסי אשראי. חרף האמור, תיתכן פגיעה בסודיות המידע, עקב מקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכח עליון או מפעילות זדונית של צד שלישי. ידוע לך ואתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.
9.3 מעבר לשימוש הנ"ל, החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטים המפורטים בסעיף זה לעיל ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או צו בית משפט ו/או נדרש כדי להגן על זכויותיה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או לאכוף את הוראות מסמך זה ותקנון תנאי השימוש ו/או לפעול כדי להגן על האינטרסים של משתמשי האתר ו/או למנוע שימוש לרעה באתר. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה ויועציה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי בכל מקרה בו תהא מחלוקת בינך לבין החברה, בכל עניין שהוא, תהא החברה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ככל שהדבר דרוש לשם הגנתה, ובמידה הדרושה לשם כך ובכפוף להוראות כל דין.

10. שינויים במדיניות הפרטיות
מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם צמצום זכויותיך או שימוש שונה במידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר.

11. יצירת קשר
בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות באתר יש לפנות ל info@payment-pay.co.il.

תפריט נגישות